KENT, Lewis aka KAPOLNAI (KOPOLNAI), Bata Volume 1
NAA: A6119, 5884, page 24 of 101